Đang cài đặt Bazel trên Fedora và CentOS

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo vấn đề Xem nguồn

Trang này mô tả cách cài đặt Bazel trên Fedora và CentOS.

Nhóm Bazel không cung cấp các gói chính thức cho Fedora và CentOS. Vincent Batts (@vbatts) hào phóng duy trì các gói không chính thức trên Fedora COPR.

Các lệnh dưới đây phải chạy qua sudo hoặc trong khi đăng nhập bằng root.

Thêm --allowerasing khi cài đặt một bản nâng cấp từ phiên bản chính trước đó của gói Bazel.

Trình cài đặt Bazelisk là một giải pháp thay thế cho quá trình cài đặt gói.

Cài đặt trên Fedora 25 trở lên

 1. Trình quản lý gói DNF có thể cài đặt Bazel từ kho lưu trữ COPR. Hãy cài đặt trình bổ trợ copr cho DNF nếu bạn chưa thực hiện việc này.

  dnf install dnf-plugins-core
  
 2. Chạy các lệnh sau để thêm kho lưu trữ Bazel và cài đặt gói:

  dnf copr enable vbatts/bazel
  dnf install bazel4
  

Cài đặt trên CentOS 7

 1. Tải tệp .repo tương ứng từ Fedora COPR rồi sao chép vào /etc/yum.repos.d/.

 2. Chạy lệnh sau:

  yum install bazel4