ประเภทแพลตฟอร์มแอปเปิล

อธิบาย "ประเภทแพลตฟอร์ม" ของ Apple เช่น iOS, macOS, tvOS, visionOS หรือ watchOS ค่านี้แตกต่างจาก "แพลตฟอร์ม" ซึ่งเป็นประเภทแพลตฟอร์มที่รวมกับสถาปัตยกรรม CPU อย่างน้อย 1 รายการ

คุณเรียกข้อมูลอินสแตนซ์ที่เฉพาะเจาะจงของประเภทนี้ได้โดยเข้าถึงช่องของ apple_common.platform_type ดังนี้

  • apple_common.platform_type.ios
  • apple_common.platform_type.macos
  • apple_common.platform_type.tvos
  • apple_common.platform_type.visionos
  • apple_common.platform_type.watchos

ในทํานองเดียวกัน คุณจะดึงข้อมูลประเภทแพลตฟอร์มของค่าแพลตฟอร์มที่มีอยู่ได้โดยใช้ช่อง platform_type ของค่าแพลตฟอร์มนั้น

ประเภทแพลตฟอร์มแปลงเป็นสตริงตัวพิมพ์เล็กได้ (เช่น ios หรือ macos) โดยใช้ฟังก์ชัน str