Sử dụng nhãn để tham chiếu đến các mục tiêu

Báo cáo sự cố Xem nguồn

Trong các tệp BUILD và tại dòng lệnh, Bazel sử dụng nhãn để tham chiếu các mục tiêu – ví dụ: //main:hello-world hoặc //lib:hello-time. Cú pháp của chúng là:

//path/to/package:target-name

Nếu mục tiêu là mục tiêu quy tắc, thì path/to/package là đường dẫn từ gốc không gian làm việc (thư mục chứa tệp WORKSPACE) đến thư mục chứa tệp BUILDtarget-name là tên bạn đã đặt tên mục tiêu trong tệp BUILD (thuộc tính name). Nếu mục tiêu là mục tiêu tệp, thì path/to/package là đường dẫn đến thư mục gốc của gói và target-name là tên của tệp mục tiêu, bao gồm cả đường dẫn đầy đủ tương ứng với thư mục gốc của gói (thư mục chứa tệp BUILD của gói).

Khi tham chiếu các mục tiêu ở gốc kho lưu trữ, đường dẫn gói trống, chỉ cần sử dụng //:target-name. Khi tham chiếu mục tiêu trong cùng một tệp BUILD, bạn thậm chí có thể bỏ qua mã nhận dạng gốc của không gian làm việc // và chỉ sử dụng :target-name.