การย้ายข้อมูลไปยัง Bazel

หน้านี้จะลิงก์ไปยังคําแนะนําการย้ายข้อมูลสําหรับ Bazel