เอาต์พุต CcCompilation

คลาสตัวช่วยที่มีเอาต์พุตการคอมไพล์ CC

สมาชิก

วัตถุ

sequence CcCompilationOutputs.objects

ไฟล์ออบเจ็กต์ที่ไม่ใช่ PIC

pic_objects

sequence CcCompilationOutputs.pic_objects

ไฟล์ออบเจ็กต์ PIC