java_compilation_info

ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการคอมไพล์สำหรับกฎ Java

สมาชิก

boot_classpath

list java_compilation_info.boot_classpath

คลาสพาธบูตสำหรับเป้าหมาย Java นี้

compilation_classpath

depset java_compilation_info.compilation_classpath

คลาสพาธการคอมไพล์สำหรับเป้าหมาย Java นี้

javac_options

list java_compilation_info.javac_options

ตัวเลือกสำหรับคอมไพเลอร์ Java

runtime_classpath

depset java_compilation_info.runtime_classpath

คลาสเส้นทางรันไทม์สำหรับเป้าหมาย Java นี้