โปรโตคอลทั่วไป

ยูทิลิตีสําหรับบัฟเฟอร์โปรโตคอล

โปรดพิจารณาใช้ `load("@rules_proto//proto:defs.bzl", "proto_general")` เพื่อโหลดสัญลักษณ์นี้จาก rules_proto