ช่วง

ประเภทภาษาในตัวที่รองรับช่วง ตัวอย่างสัญพจน์ของช่วงมีดังนี้
x = range(1, 10, 3)
คุณเข้าถึงองค์ประกอบได้โดยใช้การจัดทําดัชนี (เริ่มจาก 0)
e = x[1]   # e == 2
ช่วงจะไม่รองรับโอเปอเรเตอร์ + สําหรับการเชื่อมโยง ซึ่งคล้ายกับช่วง ช่วงที่รองรับการแบ่งส่วน:
range(10)[1:3]   # range(1, 3)
range(10)[::2]  # range(0, 10, 2)
range(10)[3:0:-1]  # range(3, 0, -1)
ช่วงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่นเดียวกับใน Python 3