ที่เก็บกฎ

ค่าที่สามารถเรียกได้ซึ่งอาจมีการเรียกใช้ระหว่างการประเมินไฟล์ WORKSPACE หรือภายในฟังก์ชันการใช้งานของส่วนขยายโมดูลเพื่อสร้างอินสแตนซ์และแสดงผลกฎที่เก็บ