Swift

ส่วนย่อยการกำหนดค่าสำหรับเครื่องมือ Swift

สมาชิก

Copts

list swift.copts()

รายการตัวเลือกคอมไพเลอร์ที่ควรส่งไปยัง swiftc เมื่อคอมไพล์โค้ด Swift