Phiên bản tài liệu

Báo cáo sự cố Xem nguồn

Tài liệu trên trang web này thể hiện tài liệu mới nhất về Bazel. Tài liệu được cập nhật ngay từ đầu. Mỗi bản phát hành chính được hỗ trợ sẽ có một phần tổng quan nhanh về tài liệu tham khảo và tường thuật, tuân theo vòng đời hỗ trợ phiên bản của Bazel.

Hiện tại, để xem tài liệu về các phiên bản Bazel cũ, hãy truy cập vào docs.bazel.build.

mục Lưu trữ!