Phiên bản tài liệu

Báo cáo sự cố Xem nguồn

Tài liệu mặc định trên trang web này trình bày phiên bản mới nhất tại HEAD. Mỗi bản phát hành chính và nhỏ được hỗ trợ đều có thông tin tổng quan nhanh về tường thuật và tài liệu tham khảo tuân theo vòng đời hỗ trợ phiên bản của Bazel.

Để xem tài liệu về các phiên bản Bazel ổn định, hãy dùng trình đơn thả xuống "Tài liệu có phiên bản".

Để xem tài liệu về các phiên bản Bazel cũ trước tháng 2 năm 2022, hãy truy cập vào docs.bazel.build.