با کمک به بهبود پروژه منبع باز Bazel بخشی از جامعه باشید.
میانبرهایی به بخش های مورد علاقه شما در راهنمای انجمن.
با پیوستن به انجمن Bazel در Slack، Stack Overflow، و موارد دیگر، از آن حمایت کنید.
برای جریان مستقیم به‌روزرسانی ماهانه انجمن جدید ما هماهنگ شوید.
کشف کنید که چگونه می توانید بازخورد ارائه دهید، در انجمن شرکت کنید یا برای پروژه Bazel کد بنویسید.