تکمیل خط فرمان

می توانید تکمیل خط فرمان (همچنین به عنوان tab-completion نیز شناخته می شود) را در Bash و Zsh فعال کنید. این به شما امکان می‌دهد نام دستورات، نام‌های پرچم‌ها و مقادیر پرچم‌ها و نام‌های هدف را تکمیل کنید.

ضربه شدید

Bazel با یک اسکریپت تکمیل Bash همراه است.

اگر Bazel را نصب کردید:

 • از مخزن APT، پس کارتان تمام شد -- اسکریپت تکمیل Bash قبلاً در /etc/bash_completion.d نصب شده است.

 • از Homebrew، پس کارتان تمام شد -- اسکریپت تکمیل Bash قبلاً در $(brew --prefix)/etc/bash_completion.d نصب شده است.

 • از نصب کننده دانلود شده از GitHub، سپس:

  1. مسیر مطلق فایل تکمیل را پیدا کنید. نصب کننده آن را در فهرست bin کپی کرد.

   مثال: اگر نصب کننده را با --user اجرا کنید، $HOME/.bazel/bin خواهد بود. اگر نصب کننده را به صورت روت اجرا کنید، این /usr/local/lib/bazel/bin خواهد بود.

  2. یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

   • یا این فایل را در فهرست تکمیلی خود کپی کنید (اگر دارید).

    مثال: در اوبونتو این دایرکتوری /etc/bash_completion.d است.

   • یا فایل تکمیل را از فایل RC Bash تهیه کنید.

    با استفاده از مسیر مسیر مطلق فایل تکمیل، خطی شبیه به زیر به ~/.bashrc (در اوبونتو) یا ~/.bash_profile (در macOS) اضافه کنید:

    source /path/to/bazel-complete.bash
    
 • از طریق بوت استرپینگ ، سپس:

  1. اسکریپت تکمیل را بسازید:

   bazel build //scripts:bazel-complete.bash
   
  2. فایل تکمیل تحت bazel-bin/scripts/bazel-complete.bash ساخته شده است.

   یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

   • اگر این فایل را دارید در فهرست تکمیلی خود کپی کنید.

    مثال: در اوبونتو این دایرکتوری /etc/bash_completion.d است

   • آن را در جایی از دیسک محلی خود مانند $HOME کپی کنید و فایل تکمیل را از فایل RC Bash منبع بگیرید.

    با استفاده از مسیر مسیر مطلق فایل تکمیل، خطی شبیه به زیر به ~/.bashrc (در اوبونتو) یا ~/.bash_profile (در macOS) اضافه کنید:

    source /path/to/bazel-complete.bash
    

زش

Bazel با یک اسکریپت تکمیل Zsh ارائه می شود.

اگر Bazel را نصب کردید:

 • از مخزن APT، پس کارتان تمام شد -- اسکریپت تکمیل Zsh قبلاً در /usr/share/zsh/vendor-completions نصب شده است.

  اگر یک .zshrc بسیار سفارشی شده دارید و تکمیل خودکار کار نمی کند، یکی از راه حل های زیر را امتحان کنید:

  موارد زیر را به .zshrc خود اضافه کنید:

    zstyle :compinstall filename '/home/tradical/.zshrc'
  
    autoload -Uz compinit
    compinit
  

  یا

  دستورالعمل های اینجا را دنبال کنید

  اگر از oh-my-zsh استفاده می کنید، ممکن است بخواهید افزونه zsh-autocomplete را نصب و فعال کنید. اگر ترجیح می دهید این کار را نکنید، از یکی از راه حل های توضیح داده شده در بالا استفاده کنید.

 • از Homebrew، پس کارتان تمام شد -- اسکریپت تکمیل Zsh قبلاً در $(brew --prefix)/share/zsh/site-functions شده است.

 • از نصب کننده دانلود شده از GitHub، سپس:

  1. مسیر مطلق فایل تکمیل را پیدا کنید. نصب کننده آن را در فهرست bin کپی کرد.

   مثال: اگر نصب کننده را با --user اجرا کنید، این $HOME/.bazel/bin خواهد بود. اگر نصب کننده را به صورت روت اجرا کنید، این /usr/local/lib/bazel/bin خواهد بود.

  2. این اسکریپت را به دایرکتوری در $fpath خود اضافه کنید:

   fpath[1,0]=~/.zsh/completion/
   mkdir -p ~/.zsh/completion/
   cp /path/from/above/step/_bazel ~/.zsh/completion
   

   ممکن است مجبور شوید rm -f ~/.zcompdump; compinit بار را با هم ترکیب کنید تا کار کند.

  3. در صورت تمایل، موارد زیر را به zshrc. خود اضافه کنید.

   # This way the completion script does not have to parse Bazel's options
   # repeatedly. The directory in cache-path must be created manually.
   zstyle ':completion:*' use-cache on
   zstyle ':completion:*' cache-path ~/.zsh/cache