Cài đặt Bazel

Báo cáo vấn đề Xem nguồn

Trang này mô tả nhiều nền tảng mà Bazel hỗ trợ và liên kết đến các gói để biết thêm chi tiết.

Bạn nên sử dụng Bazelisk trên Bazel trên Ubuntu Linux, macOSWindows.

Gói hỗ trợ cộng đồng

Các thành viên trong cộng đồng Bazel sẽ duy trì các gói này. Nhóm Bazel không chính thức hỗ trợ họ. Hãy liên hệ với bên bảo trì gói thiết bị để được hỗ trợ.

Kiến trúc hỗ trợ cộng đồng

Đối với các nền tảng khác, bạn có thể thử biên dịch từ nguồn.