SymlinkEntry

링크 이름 및 타겟으로 표시되는 단일 실행 파일 심볼릭 링크

구성원

경로

string SymlinkEntry.path

실행 파일 트리의 심볼릭 링크 경로

target_file

File SymlinkEntry.target_file

심볼릭 링크 대상 파일