บริบทของกลุ่ม

จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริหาร

สมาชิก

Toolchain

ToolchainContext ExecGroupContext.toolchains

เชนเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกลุ่มผู้บริหารนี้