Hồ sơ theo dõi JSON

Báo cáo sự cố Xem nguồn

Hồ sơ theo dõi JSON có thể rất hữu ích trong việc giúp bạn nhanh chóng hiểu được Bazel đã dành thời gian vào việc gì trong lệnh gọi.

Theo mặc định, đối với tất cả các lệnh giống như bản dựng và truy vấn, Bazel sẽ ghi một hồ sơ như vậy vào command.profile.gz. Bạn có thể định cấu hình xem một hồ sơ có được ghi bằng cờ --generate_json_trace_profile hay không cũng như vị trí mà hồ sơ đó được ghi bằng cờ --profile. Các vị trí kết thúc bằng .gz được nén bằng GZIP. Sử dụng cờ --experimental_announce_profile_path để in đường dẫn đến tệp này vào nhật ký.

Công cụ

Bạn có thể tải hồ sơ này vào chrome://tracing hoặc phân tích và xử lý sau hồ sơ bằng các công cụ khác.

chrome://tracing

Để trực quan hoá hồ sơ, hãy mở chrome://tracing trong thẻ trình duyệt Chrome, nhấp vào "Tải" và chọn tệp cấu hình (có thể đã nén). Để có kết quả chi tiết hơn, hãy nhấp vào hộp ở góc dưới bên trái.

Hồ sơ mẫu:

Hồ sơ mẫu

Hình 1. Hồ sơ mẫu.

Bạn có thể dùng các chế độ điều khiển sau bằng bàn phím để di chuyển:

 • Nhấn 1 để dùng chế độ "chọn". Trong chế độ này, bạn có thể chọn các hộp cụ thể để kiểm tra chi tiết sự kiện (xem góc dưới bên trái). Chọn nhiều sự kiện để nhận bản tóm tắt và số liệu thống kê tổng hợp.
 • Nhấn 2 để dùng chế độ "kéo". Sau đó kéo chuột để di chuyển chế độ xem. Bạn cũng có thể dùng a/d để di chuyển sang trái/phải.
 • Nhấn 3 để dùng chế độ "thu phóng". Sau đó kéo chuột để thu phóng. Bạn cũng có thể sử dụng w/s để phóng to/thu nhỏ.
 • Nhấn 4 để xem chế độ "thời gian". Đây là chế độ bạn có thể đo khoảng cách giữa 2 sự kiện.
 • Nhấn ? để tìm hiểu về tất cả các chế độ điều khiển.

bazel analyze-profile

Lệnh con analyze-profile của Bazel sử dụng một định dạng hồ sơ và in số liệu thống kê tích luỹ cho các loại tác vụ khác nhau trong từng giai đoạn xây dựng và bản phân tích đường dẫn quan trọng.

Ví dụ: lệnh

$ bazel build --profile=/tmp/profile.gz //path/to:target
...
$ bazel analyze-profile /tmp/profile.gz

có thể mang lại kết quả dạng này:

INFO: Profile created on Tue Jun 16 08:59:40 CEST 2020, build ID: 0589419c-738b-4676-a374-18f7bbc7ac23, output base: /home/johndoe/.cache/bazel/_bazel_johndoe/d8eb7a85967b22409442664d380222c0

=== PHASE SUMMARY INFORMATION ===

Total launch phase time     1.070 s  12.95%
Total init phase time      0.299 s  3.62%
Total loading phase time    0.878 s  10.64%
Total analysis phase time    1.319 s  15.98%
Total preparation phase time  0.047 s  0.57%
Total execution phase time   4.629 s  56.05%
Total finish phase time     0.014 s  0.18%
------------------------------------------------
Total run time         8.260 s 100.00%

Critical path (4.245 s):
    Time Percentage  Description
  8.85 ms  0.21%  _Ccompiler_Udeps for @local_config_cc// compiler_deps
  3.839 s  90.44%  action 'Compiling external/com_google_protobuf/src/google/protobuf/compiler/php/php_generator.cc [for host]'
   270 ms  6.36%  action 'Linking external/com_google_protobuf/protoc [for host]'
  0.25 ms  0.01%  runfiles for @com_google_protobuf// protoc
   126 ms  2.97%  action 'ProtoCompile external/com_google_protobuf/python/google/protobuf/compiler/plugin_pb2.py'
  0.96 ms  0.02%  runfiles for //tools/aquery_differ aquery_differ

Trình phân tích lệnh gọi Bazel

Trình phân tích lệnh gọi Bazel nguồn mở sử dụng một định dạng hồ sơ và in các đề xuất về cách cải thiện hiệu suất của bản dựng. Bạn có thể thực hiện việc phân tích này bằng giao diện dòng lệnh (CLI) hoặc trên https://analyzer.engflow.com.

jq

jq giống như sed đối với dữ liệu JSON. Một ví dụ về cách sử dụng jq để trích xuất tất cả thời lượng của bước tạo hộp cát trong quá trình thực thi hành động cục bộ:

$ zcat $(../bazel-6.0.0rc1-linux-x86_64 info output_base)/command.profile.gz | jq '.traceEvents | .[] | select(.name == "sandbox.createFileSystem") | .dur'
6378
7247
11850
13756
6555
7445
8487
15520
[...]

Thông tin hồ sơ

Trang doanh nghiệp chứa nhiều hàng. Thông thường, hàng loạt các hàng đại diện cho các luồng Bazel và sự kiện tương ứng, nhưng cũng có một số hàng đặc biệt.

Các hàng đặc biệt được đưa vào phụ thuộc vào phiên bản Bazel được gọi khi tạo hồ sơ và có thể được tuỳ chỉnh theo nhiều cờ.

Hình 1 cho thấy một hồ sơ được tạo bằng Bazel v5.3.1 và bao gồm các hàng sau:

 • action count: Cho thấy số lượng hành động đồng thời đang diễn ra. Hãy nhấp vào đó để xem giá trị thực tế. Sẽ tăng bằng giá trị của --jobs trong các bản dựng sạch.
 • CPU usage (Bazel): Đối với mỗi giây của bản dựng, hiển thị lượng CPU mà Bazel sử dụng (giá trị 1 tương đương với một lõi đang bận 100%).
 • Critical Path: Hiển thị một khối cho mỗi hành động trên đường dẫn quan trọng.
 • Main Thread: Luồng chính của Bazel. Hữu ích để nắm được thông tin tổng quan về những việc Bazel đang làm, ví dụ: "Launch Blaze", "measurementTargetPatterns" và "runAnalysisGiai".
 • Garbage Collector: Hiển thị các lần tạm dừng nhỏ và lớn đối với việc Thu thập rác (GC).

Các vấn đề thường gặp về hiệu suất

Khi phân tích hồ sơ hiệu suất, hãy tìm hiểu những thông tin sau:

 • Giai đoạn phân tích chậm hơn dự kiến (runAnalysisPhase), đặc biệt là trên các bản dựng gia tăng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy quy tắc được triển khai không tốt, ví dụ: quy tắc làm phẳng các phần phụ thuộc. Quá trình tải gói có thể bị chậm do số lượng mục tiêu quá mức, macro phức tạp hoặc cụm cầu định kỳ.
 • Các thao tác chậm riêng lẻ, đặc biệt là những thao tác trên đường dẫn quan trọng. Bạn có thể chia các thao tác lớn thành nhiều thao tác nhỏ hơn hoặc giảm tập hợp các phần phụ thuộc (chuyển tiếp) để tăng tốc. Ngoài ra, hãy kiểm tra mức cao bất thường không phải PROCESS_TIME (chẳng hạn như REMOTE_SETUP hoặc FETCH).
 • Điểm tắc nghẽn, tức là một số lượng nhỏ luồng đang bận trong khi tất cả những luồng khác đang không hoạt động / đang chờ kết quả (xem khoảng 22 giây và 29 giây trong Hình 1). Để tối ưu hoá việc này, rất có thể bạn sẽ yêu cầu triển khai quy tắc hoặc chính Bazel để đưa ra tính năng song song nhiều hơn. Điều này cũng có thể xảy ra khi có một lượng GC bất thường.

Định dạng tệp cấu hình

Đối tượng cấp cao nhất chứa siêu dữ liệu (otherData) và dữ liệu theo dõi thực tế (traceEvents). Siêu dữ liệu chứa thông tin bổ sung, chẳng hạn như mã nhận dạng lệnh gọi và ngày thực hiện lệnh gọi Bazel.

Ví dụ:

{
 "otherData": {
  "build_id": "101bff9a-7243-4c1a-8503-9dc6ae4c3b05",
  "date": "Wed Oct 26 08:22:35 CEST 2022",
  "profile_finish_ts": "1677666095162000",
  "output_base": "/usr/local/google/_bazel_johndoe/573d4be77eaa72b91a3dfaa497bf8cd0"
 },
 "traceEvents": [
  {"name":"thread_name","ph":"M","pid":1,"tid":0,"args":{"name":"Critical Path"}},
  ...
  {"cat":"build phase marker","name":"Launch Blaze","ph":"X","ts":-1306000,"dur":1306000,"pid":1,"tid":21},
  ...
  {"cat":"package creation","name":"foo","ph":"X","ts":2685358,"dur":784,"pid":1,"tid":246},
  ...
  {"name":"thread_name","ph":"M","pid":1,"tid":11,"args":{"name":"Garbage Collector"}},
  {"cat":"gc notification","name":"minor GC","ph":"X","ts":825986,"dur":11000,"pid":1,"tid":11},
  ...
  {"cat":"action processing","name":"Compiling foo/bar.c","ph":"X","ts":54413389,"dur":357594,"pid":1,"args":{"mnemonic":"CppCompile"},"tid":341},
 ]
}

Dấu thời gian (ts) và thời lượng (dur) trong các sự kiện theo dõi được cung cấp tính bằng micrô giây. Danh mục (cat) là một trong các giá trị enum của ProfilerTask. Xin lưu ý rằng một số sự kiện được hợp nhất với nhau nếu các sự kiện đó rất ngắn và gần nhau; hãy chuyển --noslim_profile nếu bạn muốn ngăn việc hợp nhất sự kiện.

Hãy xem thêm Thông số kỹ thuật về định dạng sự kiện của Chrome Trace.