قوانین توصیه شده، قوانین توصیه شده

در اسناد، ما فهرستی از قوانین توصیه شده را ارائه می دهیم.

این مجموعه ای از قوانین با کیفیت بالا است که تجربه خوبی را برای کاربران ما فراهم می کند. ما بین قوانین پشتیبانی شده و صدها قانون که می توانید در اینترنت پیدا کنید، تمایز قائل می شویم.

نامزدی

اگر یک مجموعه قوانین شرایط زیر را برآورده کند، یک نگهدارنده قوانین می‌تواند با ثبت یک مشکل GitHub ، آن را به عنوان بخشی از قوانین توصیه‌شده معرفی کند.

پس از بررسی توسط تیم اصلی بازل ، در وب سایت بازل پیشنهاد می شود.

الزامات برای حفظ کنندگان قوانین

 • مجموعه قوانین یک ویژگی مهم را فراهم می کند که برای تعداد زیادی از کاربران Bazel مفید است (به عنوان مثال، پشتیبانی از یک زبان بسیار محبوب).
 • مجموعه قوانین به خوبی حفظ شده است. باید حداقل دو نگهدارنده فعال وجود داشته باشد.
 • مجموعه قوانین به خوبی مستند شده است، با مثال‌هایی همراه است و استفاده از آن آسان است.
 • مجموعه قوانین از بهترین شیوه ها پیروی می کند و کارآمد است ( راهنمای عملکرد را ببینید).
 • مجموعه قوانین دارای پوشش آزمایشی کافی است.
 • مجموعه قوانین در BuildKite با آخرین نسخه Bazel تست شده است. آزمون ها باید همیشه قبول شوند (زمانی که به عنوان چک پیش ارسال استفاده می شود).
 • مجموعه قوانین نیز با تغییرات ناسازگار آتی آزمایش می شود. شکستگی ها باید ظرف دو هفته رفع شوند. مسائل مهاجرت باید سریع به تیم بازل گزارش شود.

الزامات برای توسعه دهندگان Bazel

 • قوانین توصیه شده اغلب با Bazel (حداقل یک بار در روز) آزمایش می شوند.
 • هیچ تغییری در Bazel ممکن است یک قانون توصیه شده (با مجموعه پرچم های پیش فرض) را نقض کند. اگر این اتفاق بیفتد، تغییر باید ثابت شود یا برگشت داده شود.

تنزل دادن

اگر این نگرانی وجود دارد که یک مجموعه قوانین خاص دیگر الزامات را برآورده نمی کند، یک مشکل GitHub باید ثبت شود.

با نگهبانان قوانین تماس گرفته می شود و باید ظرف 2 هفته پاسخ دهند. بر اساس نتیجه، تیم اصلی Bazel ممکن است تصمیم بگیرد که مجموعه قوانین را کاهش دهد.

،

در اسناد، ما فهرستی از قوانین توصیه شده را ارائه می دهیم.

این مجموعه ای از قوانین با کیفیت بالا است که تجربه خوبی را برای کاربران ما فراهم می کند. ما بین قوانین پشتیبانی شده و صدها قانون که می توانید در اینترنت پیدا کنید، تمایز قائل می شویم.

نامزدی

اگر یک مجموعه قوانین شرایط زیر را برآورده کند، یک نگهدارنده قوانین می‌تواند با ثبت یک مشکل GitHub ، آن را به عنوان بخشی از قوانین توصیه‌شده معرفی کند.

پس از بررسی توسط تیم اصلی بازل ، در وب سایت بازل پیشنهاد می شود.

الزامات برای حفظ کنندگان قوانین

 • مجموعه قوانین یک ویژگی مهم را فراهم می کند که برای تعداد زیادی از کاربران Bazel مفید است (به عنوان مثال، پشتیبانی از یک زبان بسیار محبوب).
 • مجموعه قوانین به خوبی حفظ شده است. باید حداقل دو نگهدارنده فعال وجود داشته باشد.
 • مجموعه قوانین به خوبی مستند شده است، با مثال‌هایی همراه است و استفاده از آن آسان است.
 • مجموعه قوانین از بهترین شیوه ها پیروی می کند و کارآمد است ( راهنمای عملکرد را ببینید).
 • مجموعه قوانین دارای پوشش آزمایشی کافی است.
 • مجموعه قوانین در BuildKite با آخرین نسخه Bazel تست شده است. آزمون ها باید همیشه قبول شوند (زمانی که به عنوان چک پیش ارسال استفاده می شود).
 • مجموعه قوانین نیز با تغییرات ناسازگار آتی آزمایش می شود. شکستگی ها باید ظرف دو هفته رفع شوند. مسائل مهاجرت باید سریع به تیم بازل گزارش شود.

الزامات برای توسعه دهندگان Bazel

 • قوانین توصیه شده اغلب با Bazel (حداقل یک بار در روز) آزمایش می شوند.
 • هیچ تغییری در Bazel ممکن است یک قانون توصیه شده (با مجموعه پرچم های پیش فرض) را نقض کند. اگر این اتفاق بیفتد، تغییر باید ثابت شود یا برگشت داده شود.

تنزل دادن

اگر این نگرانی وجود دارد که یک مجموعه قوانین خاص دیگر الزامات را برآورده نمی کند، یک مشکل GitHub باید ثبت شود.

با نگهبانان قوانین تماس گرفته می شود و باید ظرف 2 هفته پاسخ دهند. بر اساس نتیجه، تیم اصلی Bazel ممکن است تصمیم بگیرد که مجموعه قوانین را کاهش دهد.