کمک گرفتن

این صفحه منابع Bazel را فراتر از مستندات فهرست می کند و نحوه دریافت پشتیبانی از تیم و انجمن Bazel را پوشش می دهد.

جستجوی مطالب موجود

علاوه بر اسناد، می توانید با جستجوی زیر اطلاعات مفیدی پیدا کنید:

ویدیوها را تماشا کنید

ضبط شده از صحبت های بازل در کنفرانس های مختلف مانند:

از جامعه بازل بپرسید

اگر پاسخ‌های موجود وجود ندارد، می‌توانید از طریق:

یک اشکال را ثبت کنید

اگر با یک اشکال مواجه شدید یا می‌خواهید یک ویژگی را درخواست کنید، یک مشکل GitHub را ارسال کنید.