ส่วนย่อย

การรวบรวมส่วนย่อยของการกําหนดค่าที่ใช้ได้ในบริบทการใช้งานกฎปัจจุบัน เข้าถึงส่วนย่อยตามชื่อช่อง ตัวอย่างเช่น ctx.fragments.java

เฉพาะส่วนย่อยของการกําหนดค่าที่ประกาศในคําจํากัดความของกฎเท่านั้นที่จะเข้าถึงในคอลเล็กชันนี้ได้

โปรดดูข้อมูลอ้างอิงส่วนย่อยของการกําหนดค่าสําหรับรายการส่วนย่อยที่ใช้ได้และวิธีใช้กฎ