ทูพี

ประเภท Tuple ในตัว ตัวอย่างนิพจน์ของ Tuple:
x = (1, 2, 3)
คุณเข้าถึงองค์ประกอบได้โดยใช้การจัดทําดัชนี (เริ่มจาก 0):
e = x[1]  # e == 2
รายการรองรับโอเปอเรเตอร์ + เพื่อเชื่อมกับ 2 Tuple ตัวอย่าง:
x = (1, 2) + (3, 4)  # x == (1, 2, 3, 4)
x = ("a", "b")
x += ("c",)      # x == ("a", "b", "c")
เช่นเดียวกับ tuple รองรับการดําเนินการของชิ้นส่วน:
('a', 'b', 'c', 'd')[1:3]  # ('b', 'c')
('a', 'b', 'c', 'd')[::2] # ('a', 'c')
('a', 'b', 'c', 'd')[3:0:-1] # ('d', 'c', 'b')
คู่หูจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้น x[1] = "a" จึงไม่รองรับ