دستورات، پرس و جوها و اصطلاحات لازم برای کار با Bazel را جستجو کنید.
از دایره المعارف ساخت به عنوان منبع حقیقت برای همه توابع Bazel استفاده کنید، زیرا با هر ساخت جدید به طور خودکار تولید می شود.
با محیط زمان اجرا و رفتار مورد انتظار تست های Bazel آشنا شوید.
هنگام تجزیه و تحلیل وابستگی های ساخت با یکی از زبان های پرس و جو Bazel به کتابچه راهنمای پرس و جو مراجعه کنید.
نویسندگان قوانین از گروه‌های اجرایی استفاده می‌کنند تا پلتفرم‌های اجرایی متعدد را در یک هدف واحد اجازه دهند.
واژگان تخصصی و همچنین کاربردهای خاص متن از کلمات رایج را جستجو کنید.
درباره خط‌مشی نسخه Bazel بیاموزید، یادداشت‌های انتشار را بخوانید و اسناد قدیمی‌تر را مرور کنید.