BazelCon 2022 از 16 تا 17 نوامبر به نیویورک و آنلاین می آید. امروز ثبت نام کنید!
جدید: برای روز جامعه در 15 نوامبر به ما بپیوندید! جزئیات و ثبت نام.

نسخه های مستندسازی

اسناد موجود در این وب سایت نشان دهنده جدیدترین موارد در بازل است. اسناد در ابتدا به روز می شوند. هر نسخه اصلی پشتیبانی شده دارای یک عکس فوری از مستندات روایت و مرجع است که چرخه حیات پشتیبانی نسخه Bazel را دنبال می کند.

در حال حاضر، برای دیدن اسناد نسخه‌های قدیمی‌تر Bazel، به docs.bazel.build بروید .

به آرشیو!