Phiên bản tài liệu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo vấn đề Xem nguồn

Tài liệu trên trang web này trình bày thông tin mới nhất về Bazel. Tài liệu được cập nhật ở phần đầu. Mỗi bản phát hành chính được hỗ trợ sẽ có một ảnh chụp nhanh về tài liệu tham khảo và tài liệu tham khảo, tuân theo vòng đời hỗ trợ phiên bản của Bazel.

Bây giờ, để xem tài liệu về các phiên bản Bazel cũ, hãy truy cập vào docs.bazel.build.

Kho lưu trữ!