Phiên bản tài liệu

Tài liệu trên trang web này trình bày thông tin mới nhất về Bazel. Tài liệu được cập nhật ở đầu. Mỗi bản phát hành chính được hỗ trợ sẽ có thông tin tổng quan nhanh về tài liệu tham chiếu và câu chuyện tham khảo theo chu trình hoạt động của phiên bản hỗ trợ của Bazel.

Hiện tại, để xem tài liệu về phiên bản Bazel cũ, hãy truy cập vào docs.bazel.build.

Đối với Kho lưu trữ!