Tăng tối đa sức mạnh của Bazel nhờ các khái niệm và phần mở rộng nâng cao.

Khái niệm

Hiểu các khái niệm như quy tắc và macro để mở rộng khả năng của Bazel.

Quy tắc phân phối

Chia sẻ quy tắc tùy chỉnh của bạn với dự án hoặc cộng đồng của Bazel.

Tài liệu thiết kế

Tài liệu học thuật hoặc khái niệm về các khái niệm nâng cao về Bazel.

API

Kết nối Bazel với các thư viện API này.