Tra cứu các lệnh, truy vấn và thuật ngữ cần thiết để làm việc với Bazel.
Sử dụng Bách khoa toàn thư về bản dựng là nguồn thông tin đáng tin cậy cho tất cả các chức năng của Bazel, vì tính năng này tự động tạo bằng từng bản dựng mới.
Tìm hiểu về môi trường thời gian chạy và hoạt động dự kiến của các thử nghiệm Bazel.
Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng khi phân tích các phần phụ thuộc bản dựng với một trong những ngôn ngữ truy vấn của Bazel.
Tác giả quy tắc sử dụng các nhóm thực thi để cho phép nhiều nền tảng thực thi trong một mục tiêu.
Tra cứu từ vựng chuyên môn, cũng như cách sử dụng các từ phổ biến theo ngữ cảnh cụ thể.
Tìm hiểu về chính sách phiên bản của Bazel, đọc các ghi chú phát hành và duyệt qua các tài liệu cũ.