برای یافتن آموزش ها و راهنماها برای کاربران همه سطوح، اسناد Bazel را کاوش کنید.

ساختمان با بازل

برای ایجاد یک سیستم ساخت قدرتمند با عناصر اساسی Bazel کار کنید.
دستورات رایج در Bazel، از جمله نحوه دریافت کمک متنی را بیاموزید.
محصولات ساخت و وابستگی های خود را با فایل های «BUILD» تعریف کنید.
به ابزارهای خودکار برای درک، ویرایش و تولید فایل‌های «BUILD» کمک کنید.
گزینه هایی را برای پیکربندی دستورات مختلف Bazel کشف کنید.
برای ردیابی وابستگی ها در کد خود از زبان های query، aquery و cquery Bazel استفاده کنید.
با پیروی از بهترین روش های بازل، سلامت و کارایی ساخت های خود را افزایش دهید.

گسترش بازل

با گسترش زبان BUILD با قوانین و ماکروها، قابلیت های Bazel را افزایش دهید.
اصول استفاده از ماکروها و قوانین را بیاموزید.
قوانین توصیه شده، بومی و غیر بومی بازل را بررسی کنید.
نحوه استفاده از Starlark، زبان مورد استفاده در Bazel را بیاموزید.
از قوانین برای اجرای یک سری اقدامات برای Blaze استفاده کنید.
یاد بگیرید که چگونه قوانین سفارشی برای ساخت های خود بنویسید.
ابزارهایی برای تکمیل کارهای ساده در ساخت خود بسازید.
کد Starlark خود را در Bazel تست کنید.
قوانین خود را با جامعه بازل به اشتراک بگذارید.

ساختمان های توزیع شده

با بیلدهای توزیع شده کار کنید تا از دانلودهای غیر ضروری جلوگیری کنید و در عین حال قدرت ساخت خود را افزایش دهید.
اقدامات ساخت و آزمایش را در چندین ماشین توزیع کنید.
خروجی های ساخت را با تیمی از توسعه دهندگان یا سیستم یکپارچه سازی مداوم به اشتراک بگذارید.
با ارسال چندین درخواست به یک فرآیند طولانی مدت، کارایی اجرا را افزایش دهید.
به برنامه های شخص ثالث اجازه دهید تا با BEP اطلاعاتی در مورد فراخوانی Bazel کسب کنند.