برای یافتن آموزش ها و راهنماها برای کاربران در همه سطوح، اسناد Bazel را کاوش کنید.

رهایی

درباره خط‌مشی نسخه Bazel بیاموزید، یادداشت‌های انتشار را بخوانید و اسناد قدیمی‌تر را مرور کنید.

آموزش ها

این آموزش ها را دنبال کنید تا جنبه های Bazel را امتحان کنید. به زودی!

مهاجرت

آماده انتقال پروژه خود به بازل هستید؟ راهنمای مهاجرت ما به شما نشان می دهد که چگونه.