نمودار وابستگی را مرور کنید

یک ساخت موفق تمام وابستگی های خود را به صراحت در فایل BUILD بیان کرده است. Bazel از این عبارات برای ایجاد نمودار وابستگی پروژه استفاده می کند که ساخت های افزایشی دقیق را امکان پذیر می کند.

برای تجسم وابستگی های پروژه نمونه، می توانید با اجرای این دستور در ریشه فضای کاری، یک نمایش متنی از نمودار وابستگی ایجاد کنید:

bazel query --notool_deps --noimplicit_deps "deps(//main:hello-world)" \
  --output graph

دستور بالا به Bazel می گوید که تمام وابستگی ها را برای هدف //main:hello-world (به استثنای وابستگی های میزبان و ضمنی) جستجو کند و خروجی را به صورت نمودار قالب بندی کند.

سپس، متن را در GraphViz قرار دهید.

در اوبونتو، می توانید با نصب GraphViz و xdot Dot Viewer، نمودار را به صورت محلی مشاهده کنید:

sudo apt update && sudo apt install graphviz xdot

سپس می توانید نمودار را با لوله گذاری متن خروجی بالا مستقیماً در xdot ایجاد و مشاهده کنید:

xdot <(bazel query --notool_deps --noimplicit_deps "deps(//main:hello-world)" \
  --output graph)

همانطور که می بینید، مرحله اول پروژه نمونه دارای یک هدف واحد است که یک فایل منبع واحد را بدون وابستگی اضافی می سازد:

Dependency graph for 'hello-world'

شکل 1. نمودار وابستگی برای hello-world یک هدف را با یک فایل منبع واحد نمایش می دهد.

بعد از اینکه فضای کاری خود را راه اندازی کردید، پروژه خود را ساختید و وابستگی های آن را بررسی کردید، سپس می توانید کمی پیچیدگی اضافه کنید.