Xem biểu đồ phần phụ thuộc

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo vấn đề Xem nguồn

Một bản dựng thành công có tất cả phần phụ thuộc được nêu rõ trong tệp BUILD. Bazel sử dụng các câu lệnh đó để tạo biểu đồ phần phụ thuộc của dự án, cho phép tạo các bản dựng gia tăng chính xác.

Để trực quan hoá các phần phụ thuộc của dự án mẫu, bạn có thể tạo nội dung biểu diễn văn bản dưới dạng biểu đồ phần phụ thuộc bằng cách chạy lệnh sau tại thư mục gốc của không gian làm việc:

bazel query --notool_deps --noimplicit_deps "deps(//main:hello-world)" \
  --output graph

Lệnh trên yêu cầu Bazel tìm tất cả các phần phụ thuộc cho //main:hello-world mục tiêu (không bao gồm các phần phụ thuộc của máy chủ và ngầm ẩn) và định dạng kết quả ở dạng biểu đồ.

Sau đó, dán văn bản vào GraphViz.

Trên Ubuntu, bạn có thể xem biểu đồ trên máy bằng cách cài đặt GraphViz và Trình xem dấu chấm xdot:

sudo apt update && sudo apt install graphviz xdot

Sau đó, bạn có thể tạo và xem biểu đồ bằng cách chèn đầu ra văn bản ở trên thẳng đến xdot:

xdot <(bazel query --notool_deps --noimplicit_deps "deps(//main:hello-world)" \
  --output graph)

Như bạn có thể thấy, giai đoạn đầu tiên của dự án mẫu có một mục tiêu duy nhất tạo một tệp nguồn duy nhất mà không có phần phụ thuộc bổ sung:

Biểu đồ phần phụ thuộc cho &quot;hello-world&quot;

Hình 1. Biểu đồ phần phụ thuộc của hello-world hiển thị một mục tiêu duy nhất có một tệp nguồn duy nhất.

Sau khi thiết lập không gian làm việc, tạo dự án và kiểm tra các phần phụ thuộc, thì bạn có thể thêm một số điểm phức tạp.