Tổng quan về việc thực thi từ xa

Báo cáo sự cố Xem nguồn

Trang này trình bày các lợi ích, yêu cầu và tuỳ chọn để chạy Bazel bằng tính năng thực thi từ xa.

Theo mặc định, Bazel thực thi các bản dựng và hoạt động kiểm thử trên máy cục bộ của bạn. Quá trình thực thi từ xa bản dựng Bazel cho phép bạn phân phối các hành động kiểm thử và bản dựng trên nhiều máy, chẳng hạn như một trung tâm dữ liệu.

Quá trình thực thi từ xa mang lại những lợi ích sau:

  • Thực thi kiểm thử và tạo bản dựng nhanh hơn thông qua việc mở rộng các nút có sẵn cho các hành động song song
  • Môi trường thực thi nhất quán cho nhóm phát triển
  • Sử dụng lại dữ liệu đầu ra của bản dựng cho nhóm phát triển

Bazel sử dụng giao thức gRPC nguồn mở để cho phép thực thi từ xa và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa.

Để biết danh sách các dịch vụ thực thi từ xa được hỗ trợ về mặt thương mại, cũng như các công cụ tự phục vụ, hãy xem phần Dịch vụ thực thi từ xa

Yêu cầu

Quá trình thực thi từ xa các bản dựng Bazel áp dụng một tập hợp các quy tắc ràng buộc về cấu hình bắt buộc đối với bản dựng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Điều chỉnh các quy tắc Bazel để thực thi từ xa.