Tổng quan về quy trình thực thi từ xa

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo sự cố Xem nguồn

Trang này trình bày các lợi ích, yêu cầu và tuỳ chọn để chạy Bazel bằng tính năng thực thi từ xa.

Theo mặc định, Bazel sẽ thực thi các bản dựng và kiểm thử trên máy cục bộ của bạn. Việc thực thi từ xa bản dựng Bazel cho phép bạn phân phối các hành động tạo và kiểm thử trên nhiều máy, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu.

Thực thi từ xa mang lại các lợi ích sau:

  • Xây dựng và kiểm thử nhanh hơn thông qua việc mở rộng quy mô các nút có sẵn cho các hành động song song
  • Môi trường thực thi nhất quán cho nhóm phát triển
  • Sử dụng lại dữ liệu đầu ra của bản dựng trong nhóm phát triển

Bazel sử dụng giao thức gRPC nguồn mở để cho phép thực thi từ xa và lưu vào bộ nhớ đệm từ xa.

Để biết danh sách các dịch vụ thực thi từ xa được hỗ trợ thương mại cũng như các công cụ tự phục vụ, hãy xem Dịch vụ thực thi từ xa

Yêu cầu

Việc thực thi từ xa các bản dựng Bazel sẽ áp đặt một tập hợp các hạn chế bắt buộc về cấu hình trên bản dựng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Điều chỉnh quy tắc Bazel để thực thi từ xa.