از برچسب ها برای ارجاع به اهداف استفاده کنید

در فایل های BUILD و در خط فرمان، Bazel از برچسب ها برای ارجاع به اهداف استفاده می کند - به عنوان مثال، //main:hello-world یا //lib:hello-time . نحو آنها این است:

//path/to/package:target-name

اگر هدف یک هدف قانون است، path/to/package مسیری از ریشه فضای کاری (دایرکتوری حاوی فایل WORKSPACE ) به دایرکتوری حاوی فایل BUILD است، و target-name همان چیزی است که هدف را در BUILD نامگذاری کرده‌اید. فایل (ویژگی name ). اگر هدف یک فایل هدف است، path/to/package مسیری است که به ریشه بسته می‌رسد، و target-name نام فایل هدف است، شامل مسیر کامل آن نسبت به ریشه بسته (دایرکتوری) حاوی فایل BUILD بسته).

هنگام ارجاع به اهداف در ریشه مخزن، مسیر بسته خالی است، فقط از //:target-name استفاده کنید. هنگام ارجاع به اهداف در یک فایل BUILD ، حتی می‌توانید از // شناسه ریشه فضای کاری رد شوید و فقط از :target-name استفاده کنید.