Sử dụng nhãn để tham chiếu đến các mục tiêu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo sự cố Xem nguồn

Trong các tệp BUILD và tại dòng lệnh, Bazel sử dụng nhãn để tham chiếu mục tiêu – ví dụ: //main:hello-world hoặc //lib:hello-time. Cú pháp của hàm như sau:

//path/to/package:target-name

Nếu mục tiêu là mục tiêu quy tắc, thì path/to/package là đường dẫn từ gốc gốc không gian làm việc (thư mục chứa tệp WORKSPACE) đến thư mục chứa tệp BUILDtarget-name là nội dung bạn đã đặt tên cho mục tiêu trong tệp BUILD (thuộc tính name). Nếu mục tiêu là mục tiêu tệp, thì path/to/package là đường dẫn đến thư mục gốc của gói và target-name là tên của tệp mục tiêu, bao gồm cả đường dẫn đầy đủ tương ứng với thư mục gốc của gói (thư mục chứa tệp BUILD của gói).

Khi tham chiếu các mục tiêu ở gốc kho lưu trữ, đường dẫn gói trống, chỉ cần sử dụng //:target-name. Khi tham chiếu các mục tiêu trong cùng một tệp BUILD, bạn thậm chí có thể bỏ qua mã nhận dạng gốc của không gian làm việc // và chỉ sử dụng :target-name.