Kiểm tra khả năng đo lường của Android

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo sự cố Xem nguồn

Nếu bạn mới sử dụng Bazel, hãy bắt đầu từ hướng dẫn Xây dựng Android bằng Bazel.

Chạy song song các thử nghiệm đo lường Android

Hình 1. Chạy song song các thử nghiệm đo lường trên Android.

android_instrumentation_test cho phép nhà phát triển thử nghiệm ứng dụng của họ trên trình mô phỏng và thiết bị Android. Thư viện này sử dụng các API khung Android thực tế và Thư viện kiểm thử Android.

Để đảm bảo tính thống nhất và khả năng tái lập, Bazel tạo và chạy trình mô phỏng Android trong hộp cát, đảm bảo rằng các thử nghiệm luôn chạy từ trạng thái mới. Mỗi lượt kiểm thử sẽ có một phiên bản trình mô phỏng riêng biệt, cho phép kiểm thử song song mà không cần truyền trạng thái vào giữa chúng.

Để biết thêm thông tin về quy trình kiểm thử đo lường Android, vui lòng xem tài liệu dành cho nhà phát triển Android.

Vui lòng báo cáo vấn đề trong công cụ theo dõi lỗi GitHub.

Cách hoạt động

Khi chạy bazel test trên mục tiêu android_instrumentation_test lần đầu tiên, Bazel sẽ thực hiện các bước sau:

 1. Xây dựng APK kiểm thử, APK đang được kiểm thử và các phần phụ thuộc bắc cầu của các APK đó
 2. Tạo, khởi động và lưu vào bộ nhớ đệm các trạng thái của trình mô phỏng
 3. Khởi động trình mô phỏng
 4. Cài đặt các APK
 5. Chạy chương trình kiểm thử bằng Android Test Orchestrator
 6. Tắt trình mô phỏng
 7. Báo cáo kết quả

Trong các lần chạy kiểm thử tiếp theo, Bazel sẽ khởi động trình mô phỏng từ trạng thái đã lưu trong bộ nhớ đệm, được tạo trong bước 2, vì vậy, không còn trạng thái còn lại nào trong các lần chạy trước. Việc lưu vào bộ nhớ đệm trạng thái trình mô phỏng cũng tăng tốc độ chạy kiểm thử.

Điều kiện tiên quyết

Đảm bảo môi trường của bạn đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau đây:

 • Linux. Đã thử nghiệm trên Ubuntu 16.04 và 18.04.

 • Bazel 0.12.0 trở lên. Xác minh phiên bản bằng cách chạy bazel info release.

bazel info release

Điều này dẫn đến kết quả tương tự như sau:

release 4.1.0

Để xác minh rằng KVM có cấu hình chính xác, hãy chạy:

apt-get install cpu-checker && kvm-ok

Nếu hệ thống in thông báo sau, bạn đã có cấu hình chính xác:

INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
 • Xvfb Để chạy các thử nghiệm không có giao diện người dùng (ví dụ: trên các máy chủ CI), Bazel yêu cầu bộ đệm khung ảo X.

Để cài đặt, hãy chạy:

apt-get install xvfb

Xác minh rằng Xvfb đã được cài đặt đúng cách và được cài đặt tại /usr/bin/Xvfb bằng cách chạy:

which Xvfb

Kết quả sẽ như sau:

/usr/bin/Xvfb
 • Thư viện 32 bit. Một số tệp nhị phân mà cơ sở hạ tầng kiểm thử sử dụng là 32 bit, vì vậy, trên máy 64 bit, hãy đảm bảo rằng tệp nhị phân 32 bit có thể chạy được. Đối với Ubuntu, hãy cài đặt các thư viện 32 bit sau:
sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1 libbz2-1.0:i386

Bắt đầu

Dưới đây là biểu đồ phần phụ thuộc mục tiêu điển hình của android_instrumentation_test:

Biểu đồ phần phụ thuộc mục tiêu trên kiểm thử đo lường Android

Hình 2. Biểu đồ phần phụ thuộc mục tiêu của android_instrumentation_test.

XÂY DỰNG tệp

Biểu đồ sẽ chuyển đổi thành tệp BUILD như sau:

android_instrumentation_test(
  name = "my_test",
  test_app = ":my_test_app",
  target_device = "@android_test_support//tools/android/emulated_devices/generic_phone:android_23_x86",
)

# Test app and library
android_binary(
  name = "my_test_app",
  instruments = ":my_app",
  manifest = "AndroidTestManifest.xml",
  deps = [":my_test_lib"],
  # ...
)

android_library(
  name = "my_test_lib",
  srcs = glob(["javatest/**/*.java"]),
  deps = [
    ":my_app_lib",
    "@maven//:androidx_test_core",
    "@maven//:androidx_test_runner",
    "@maven//:androidx_test_espresso_espresso_core",
  ],
  # ...
)

# Target app and library under test
android_binary(
  name = "my_app",
  manifest = "AndroidManifest.xml",
  deps = [":my_app_lib"],
  # ...
)

android_library(
  name = "my_app_lib",
  srcs = glob(["java/**/*.java"]),
  deps = [
    "@maven//:androidx_appcompat_appcompat",
    "@maven//:androidx_annotation_annotation",
  ]
  # ...
)

Các thuộc tính chính của quy tắc android_instrumentation_test là:

 • test_app: Mục tiêu android_binary. Mục tiêu này chứa mã kiểm thử và các phần phụ thuộc như Espresso và UIAutomator. Mục tiêu android_binary đã chọn là bắt buộc để chỉ định thuộc tính instruments trỏ đến một android_binary khác, là ứng dụng đang được kiểm thử.

 • target_device: Mục tiêu android_device. Mục tiêu này mô tả các thông số kỹ thuật của trình mô phỏng Android mà Bazel sử dụng để tạo, chạy và chạy kiểm thử. Hãy xem mục về cách chọn thiết bị Android để biết thêm thông tin.

AndroidManifest.xml của ứng dụng kiểm thử phải bao gồm thẻ <instrumentation>. Thẻ này phải chỉ định các thuộc tính cho gói ứng dụng mục tiêutên lớp đủ điều kiện của trình chạy kiểm thử đo lường, androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner.

Dưới đây là ví dụ về AndroidTestManifest.xml cho ứng dụng kiểm thử:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
     package="com.example.android.app.test"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0">

  <instrumentation
    android:name="androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    android:targetPackage="com.example.android.app" />

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="16"
    android:targetSdkVersion="27" />

  <application >
    <!-- ... -->
  </application>
</manifest>

Phần phụ thuộc WORKSPACE

Để sử dụng quy tắc này, dự án của bạn cần phụ thuộc vào những kho lưu trữ bên ngoài sau:

 • @androidsdk: SDK Android. Tải nội dung này xuống thông qua Android Studio.

 • @android_test_support: Lưu trữ trình chạy kiểm thử, trình chạy trình mô phỏng và mục tiêu android_device. Bạn có thể tìm thấy bản phát hành mới nhất tại đây.

Hãy bật các phần phụ thuộc này bằng cách thêm các dòng sau vào tệp WORKSPACE:

# Android SDK
android_sdk_repository(
  name = "androidsdk",
  path = "/path/to/sdk", # or set ANDROID_HOME
)

# Android Test Support
ATS_COMMIT = "$COMMIT_HASH"
http_archive(
  name = "android_test_support",
  strip_prefix = "android-test-%s" % ATS_COMMIT,
  urls = ["https://github.com/android/android-test/archive/%s.tar.gz" % ATS_COMMIT],
)
load("@android_test_support//:repo.bzl", "android_test_repositories")
android_test_repositories()

Phần phụ thuộc Maven

Để quản lý các phần phụ thuộc trên cấu phần phần mềm Maven qua kho lưu trữ, chẳng hạn như Google Maven hoặc Maven Central, bạn nên sử dụng trình phân giải Maven, chẳng hạn như rules_jvm_external.

Phần còn lại của trang này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng rules_jvm_external để giải quyết và tìm nạp các phần phụ thuộc từ kho lưu trữ Maven.

Chọn mục tiêu android_device

android_instrumentation_test.target_device chỉ định thiết bị Android nào sẽ chạy kiểm thử. Các mục tiêu android_device này được xác định trong @android_test_support.

Ví dụ: bạn có thể truy vấn các nguồn cho một mục tiêu cụ thể bằng cách chạy:

bazel query --output=build @android_test_support//tools/android/emulated_devices/generic_phone:android_23_x86

Kết quả đầu ra giống với:

# .../external/android_test_support/tools/android/emulated_devices/generic_phone/BUILD:43:1
android_device(
 name = "android_23_x86",
 visibility = ["//visibility:public"],
 tags = ["requires-kvm"],
 generator_name = "generic_phone",
 generator_function = "make_device",
 generator_location = "tools/android/emulated_devices/generic_phone/BUILD:43",
 vertical_resolution = 800,
 horizontal_resolution = 480,
 ram = 2048,
 screen_density = 240,
 cache = 32,
 vm_heap = 256,
 system_image = "@android_test_support//tools/android/emulated_devices/generic_phone:android_23_x86_images",
 default_properties = "@android_test_support//tools/android/emulated_devices/generic_phone:_android_23_x86_props",
)

Tên mục tiêu thiết bị sử dụng mẫu này:

@android_test_support//tools/android/emulated_devices/device_type:system_api_level_x86_qemu2

Để khởi chạy android_device, bạn cần có system_image cho cấp độ API đã chọn. Để tải hình ảnh hệ thống xuống, hãy sử dụng tools/bin/sdkmanager của SDK Android. Ví dụ: để tải hình ảnh hệ thống cho generic_phone:android_23_x86 xuống, hãy chạy $sdk/tools/bin/sdkmanager "system-images;android-23;default;x86".

Để xem danh sách đầy đủ các mục tiêu android_device được hỗ trợ trong @android_test_support, hãy chạy lệnh sau:

bazel query 'filter("x86_qemu2$", kind(android_device, @android_test_support//tools/android/emulated_devices/...:*))'

Bazel hiện chỉ hỗ trợ các trình mô phỏng dựa trên x86. Để có hiệu suất tốt hơn, hãy sử dụng các mục tiêu QEMU2 android_device thay vì QEMU.

Chạy kiểm thử

Để chạy các chương trình kiểm thử, hãy thêm các dòng này vào tệp project root:/.bazelrc của dự án.

# Configurations for testing with Bazel
# Select a configuration by running
# `bazel test //my:target --config={headless, gui, local_device}`

# Headless instrumentation tests (No GUI)
test:headless --test_arg=--enable_display=false

# Graphical instrumentation tests. Ensure that $DISPLAY is set.
test:gui --test_env=DISPLAY
test:gui --test_arg=--enable_display=true

# Testing with a local emulator or device. Ensure that `adb devices` lists the
# device.
# Run tests serially.
test:local_device --test_strategy=exclusive
# Use the local device broker type, as opposed to WRAPPED_EMULATOR.
test:local_device --test_arg=--device_broker_type=LOCAL_ADB_SERVER
# Uncomment and set $device_id if there is more than one connected device.
# test:local_device --test_arg=--device_serial_number=$device_id

Sau đó, sử dụng một trong các cấu hình để chạy thử nghiệm:

 • bazel test //my/test:target --config=gui
 • bazel test //my/test:target --config=headless
 • bazel test //my/test:target --config=local_device

Nếu bạn chỉ sử dụng một cấu hình, thì các thử nghiệm sẽ không thành công.

Kiểm thử không có giao diện người dùng

Với Xvfb, bạn có thể kiểm thử bằng trình mô phỏng mà không cần giao diện đồ hoạ, hay còn gọi là kiểm thử không có giao diện người dùng. Để tắt giao diện đồ hoạ khi chạy kiểm thử, hãy truyền đối số kiểm thử --enable_display=false đến Bazel:

bazel test //my/test:target --test_arg=--enable_display=false

Kiểm thử GUI

Nếu đặt biến môi trường $DISPLAY, bạn có thể bật giao diện đồ hoạ của trình mô phỏng trong khi thử nghiệm đang chạy. Để làm điều này, hãy truyền các đối số kiểm thử này đến Bazel:

bazel test //my/test:target --test_arg=--enable_display=true --test_env=DISPLAY

Kiểm thử bằng trình mô phỏng hoặc thiết bị cục bộ

Bazel cũng hỗ trợ kiểm thử trực tiếp trên trình mô phỏng hoặc thiết bị đã kết nối cục bộ. Truyền các cờ --test_strategy=exclusive--test_arg=--device_broker_type=LOCAL_ADB_SERVER để bật chế độ thử nghiệm cục bộ. Nếu có nhiều thiết bị được kết nối, hãy chuyển cờ --test_arg=--device_serial_number=$device_id vào trong đó $device_id là mã nhận dạng của thiết bị/trình mô phỏng được liệt kê trong adb devices.

Dự án mẫu

Nếu bạn đang tìm kiếm các mẫu dự án chuẩn, hãy xem mẫu thử nghiệm Android cho các dự án sử dụng Espresso và UIAutomator.

Thiết lập Espresso

Nếu viết mã kiểm thử giao diện người dùng bằng Espresso(androidx.test.espresso), bạn có thể sử dụng các đoạn mã sau để thiết lập không gian làm việc của Bazel qua danh sách các cấu phần phần mềm Espresso thường dùng và các phần phụ thuộc:

androidx.test.espresso:espresso-core
androidx.test:rules
androidx.test:runner
javax.inject:javax.inject
org.hamcrest:java-hamcrest
junit:junit

Một cách để sắp xếp các phần phụ thuộc này là tạo một thư viện chia sẻ //:test_deps trong tệp project root/BUILD.bazel:

java_library(
  name = "test_deps",
  visibility = ["//visibility:public"],
  exports = [
    "@maven//:androidx_test_espresso_espresso_core",
    "@maven//:androidx_test_rules",
    "@maven//:androidx_test_runner",
    "@maven//:javax_inject_javax_inject"
    "@maven//:org_hamcrest_java_hamcrest",
    "@maven//:junit_junit",
  ],
)

Sau đó, hãy thêm các phần phụ thuộc bắt buộc trong project root/WORKSPACE:

load("@bazel_tools//tools/build_defs/repo:http.bzl", "http_archive")

RULES_JVM_EXTERNAL_TAG = "2.8"
RULES_JVM_EXTERNAL_SHA = "79c9850690d7614ecdb72d68394f994fef7534b292c4867ce5e7dec0aa7bdfad"

http_archive(
  name = "rules_jvm_external",
  strip_prefix = "rules_jvm_external-%s" % RULES_JVM_EXTERNAL_TAG,
  sha256 = RULES_JVM_EXTERNAL_SHA,
  url = "https://github.com/bazelbuild/rules_jvm_external/archive/%s.zip" % RULES_JVM_EXTERNAL_TAG,
)

load("@rules_jvm_external//:defs.bzl", "maven_install")

maven_install(
  artifacts = [
    "junit:junit:4.12",
    "javax.inject:javax.inject:1",
    "org.hamcrest:java-hamcrest:2.0.0.0"
    "androidx.test.espresso:espresso-core:3.1.1",
    "androidx.test:rules:aar:1.1.1",
    "androidx.test:runner:aar:1.1.1",
  ],
  repositories = [
    "https://maven.google.com",
    "https://repo1.maven.org/maven2",
  ],
)

Cuối cùng, trong mục tiêu android_binary kiểm thử, hãy thêm phần phụ thuộc //:test_deps:

android_binary(
  name = "my_test_app",
  instruments = "//path/to:app",
  deps = [
    "//:test_deps",
    # ...
  ],
  # ...
)

Mẹo

Đọc nhật ký kiểm thử

Sử dụng --test_output=errors để in nhật ký các kiểm thử không đạt, hoặc --test_output=all để in tất cả đầu ra kiểm thử. Nếu bạn đang tìm nhật ký kiểm thử riêng lẻ, hãy truy cập $PROJECT_ROOT/bazel-testlogs/path/to/InstrumentationTestTargetName.

Ví dụ: nhật ký kiểm thử cho dự án chính tắc BasicSample nằm trong bazel-testlogs/ui/espresso/BasicSample/BasicSampleInstrumentationTest, hãy chạy:

tree bazel-testlogs/ui/espresso/BasicSample/BasicSampleInstrumentationTest

Kết quả sẽ là:


$ tree bazel-testlogs/ui/espresso/BasicSample/BasicSampleInstrumentationTest
.
├── adb.409923.log
├── broker_logs
│   ├── aapt_binary.10.ok.txt
│   ├── aapt_binary.11.ok.txt
│   ├── adb.12.ok.txt
│   ├── adb.13.ok.txt
│   ├── adb.14.ok.txt
│   ├── adb.15.fail.txt
│   ├── adb.16.ok.txt
│   ├── adb.17.fail.txt
│   ├── adb.18.ok.txt
│   ├── adb.19.fail.txt
│   ├── adb.20.ok.txt
│   ├── adb.21.ok.txt
│   ├── adb.22.ok.txt
│   ├── adb.23.ok.txt
│   ├── adb.24.fail.txt
│   ├── adb.25.ok.txt
│   ├── adb.26.fail.txt
│   ├── adb.27.ok.txt
│   ├── adb.28.fail.txt
│   ├── adb.29.ok.txt
│   ├── adb.2.ok.txt
│   ├── adb.30.ok.txt
│   ├── adb.3.ok.txt
│   ├── adb.4.ok.txt
│   ├── adb.5.ok.txt
│   ├── adb.6.ok.txt
│   ├── adb.7.ok.txt
│   ├── adb.8.ok.txt
│   ├── adb.9.ok.txt
│   ├── android_23_x86.1.ok.txt
│   └── exec-1
│     ├── adb-2.txt
│     ├── emulator-2.txt
│     └── mksdcard-1.txt
├── device_logcat
│   └── logcat1635880625641751077.txt
├── emulator_itCqtc.log
├── outputs.zip
├── pipe.log.txt
├── telnet_pipe.log.txt
└── tmpuRh4cy
  ├── watchdog.err
  └── watchdog.out

4 directories, 41 files

Đọc nhật ký của trình mô phỏng

Nhật ký của trình mô phỏng cho các mục tiêu android_device được lưu trữ trong thư mục /tmp/ có tên emulator_xxxxx.log, trong đó xxxxx là một chuỗi ký tự được tạo ngẫu nhiên.

Hãy sử dụng lệnh này để tìm nhật ký trình mô phỏng mới nhất:

ls -1t /tmp/emulator_*.log | head -n 1

Kiểm thử với nhiều cấp độ API

Nếu muốn thử nghiệm với nhiều cấp độ API, bạn có thể sử dụng danh sách thông tin để tạo mục tiêu thử nghiệm cho từng cấp độ API. Ví dụ:

API_LEVELS = [
  "19",
  "20",
  "21",
  "22",
]

[android_instrumentation_test(
  name = "my_test_%s" % API_LEVEL,
  test_app = ":my_test_app",
  target_device = "@android_test_support//tools/android/emulated_devices/generic_phone:android_%s_x86_qemu2" % API_LEVEL,
) for API_LEVEL in API_LEVELS]

Vấn đề đã biết

 • Quy trình máy chủ adb không bị chấm dứt sau khi thử nghiệm
 • Mặc dù việc tạo tệp APK hoạt động trên tất cả các nền tảng (Linux, macOS, Windows), nhưng hoạt động kiểm thử chỉ hoạt động trên Linux.
 • Ngay cả với --config=local_adb, người dùng vẫn cần chỉ định android_instrumentation_test.target_device.
 • Nếu sử dụng một thiết bị hoặc trình mô phỏng cục bộ, Bazel sẽ không gỡ cài đặt các APK sau khi thử nghiệm. Dọn dẹp các gói bằng cách chạy lệnh sau:
adb shell pm list
packages com.example.android.testing | cut -d ':' -f 2 | tr -d '\r' | xargs
-L1 -t adb uninstall