Chính sách hỗ trợ

Nhóm Bazel thường tránh thực hiện các thay đổi không tương thích ngược. Tuy nhiên, những thay đổi này đôi khi cần thiết để sửa lỗi, cải thiện (chẳng hạn như cải thiện hiệu suất hoặc khả năng hữu dụng) cho hệ thống hoặc khóa các API được coi là giòn rã.

Những thay đổi chính được thông báo trước trong danh sách gửi thư của bazel- Thảo luận. Cả các tính năng không có trong tài liệu (thuộc tính, quy tắc, biến "Make" và cờ hiệu) và các tính năng tài liệu được đánh dấu là thử nghiệm đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Hãy báo cáo bất kỳ lỗi hoặc hồi quy nào mà bạn tìm thấy trên GitHub. Những người bảo trì kho lưu trữ sẽ cố gắng phân loại các vấn đề được báo cáo trong vòng 2 ngày làm việc.