قوانین

اکوسیستم Bazel دارای یک مجموعه قوانین رو به رشد و در حال تکامل برای پشتیبانی از زبان ها و بسته های محبوب است. بسیاری از قدرت Bazel ناشی از توانایی تعریف قوانین جدید است که می تواند توسط دیگران استفاده شود.

این صفحه قوانین توصیه شده، بومی و غیر بومی بازل را شرح می دهد.

در اینجا مجموعه ای از قوانین توصیه شده است:

مخزن Skylib حاوی توابع اضافی است که می تواند هنگام نوشتن قوانین جدید و ماکروهای جدید مفید باشد.

قوانین بالا بازبینی شد و از الزامات ما برای قوانین توصیه شده پیروی کرد. در مورد مسائل و درخواست های ویژگی با نگهبانان مجموعه قوانین مربوطه تماس بگیرید.

برای یافتن قوانین Bazel بیشتر، از یک موتور جستجو استفاده کنید، به awesomebazel.com نگاهی بیندازید، یا در GitHub جستجو کنید.

قوانین بومی که برای یک زبان برنامه نویسی خاص اعمال نمی شود

قوانین بومی با باینری Bazel ارسال می شوند، آنها همیشه در فایل های BUILD بدون بیانیه load در دسترس هستند.

قوانین غیر بومی تعبیه شده

Bazel همچنین قوانین اضافی نوشته شده در Starlark را تعبیه کرده است. آنها را می توان از مخزن خارجی داخلی داخلی @bazel_tools بارگیری کرد.