Bố cục thư mục đầu ra

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo sự cố Xem nguồn

Trang này trình bày các yêu cầu và bố cục về thư mục đầu ra.

Yêu cầu

Yêu cầu đối với bố cục thư mục đầu ra:

 • Không xung đột nếu nhiều người dùng đang xây dựng trên cùng một hộp.
 • Hỗ trợ xây dựng trong nhiều không gian làm việc cùng một lúc.
 • Hỗ trợ xây dựng cho nhiều cấu hình mục tiêu trong cùng một không gian làm việc.
 • Không xung đột với bất kỳ công cụ nào khác.
 • Dễ dàng truy cập.
 • Dễ dàng vệ sinh, thậm chí có chọn lọc.
 • Không rõ ràng, ngay cả khi người dùng dựa vào các đường liên kết tượng trưng khi thay đổi sang thư mục ứng dụng.
 • Tất cả trạng thái xây dựng cho mỗi người dùng phải nằm trong một thư mục ("Tôi muốn dọn dẹp tất cả các tệp .o khỏi tất cả ứng dụng của mình.")

Bố cục hiện tại

Giải pháp đang được triển khai:

 • Bazel phải được gọi qua một thư mục chứa tệp WORKSPACE ("thư mục không gian làm việc") hoặc một thư mục con tương ứng. Phương thức này sẽ báo cáo lỗi nếu không.
 • Thư mục outputRoot mặc định là ~/.cache/bazel trên Linux, /private/var/tmp trên macOS và trên Windows sẽ là %HOME% mặc định nếu được đặt, ~/.cache/bazel %USERPROFILE% nếu được đặt, nếu không thì kết quả của lệnh gọi SHGetKnownFolderPath() với cờ FOLDERID_Profile được đặt. Nếu bạn đặt biến môi trường $TEST_TMPDIR, như trong một kiểm thử cho chính Bazel, thì giá trị đó sẽ ghi đè giá trị mặc định.
 • Trạng thái bản dựng của người dùng Bazel nằm dưới outputRoot/_bazel_$USER. Đây được gọi là thư mục outputUserRoot.
 • Bên dưới thư mục outputUserRoot có một thư mục install, và trong đó là thư mục installBase có tên là hàm băm MD5 của tệp kê khai cài đặt Bazel.
 • Bên dưới thư mục outputUserRoot, một thư mục outputBase cũng được tạo và có tên là hàm băm MD5 của tên đường dẫn của thư mục không gian làm việc. Ví dụ: nếu Bazel đang chạy trong thư mục không gian làm việc /home/user/src/my-project (hoặc trong một thư mục được liên kết với thư mục đó), thì một thư mục cơ sở đầu ra sẽ được tạo với tên gọi là: /home/user/.cache/bazel/_bazel_user/7ffd56a6e4cb724ea575aba15733d113. Bạn cũng có thể chạy echo -n $(pwd) | md5sum trong không gian làm việc của Bazel để lấy MD5.
 • Bạn có thể dùng tuỳ chọn khởi động --output_base của Bazel để ghi đè thư mục cơ sở đầu ra mặc định. Ví dụ: bazel --output_base=/tmp/bazel/output build x/y:z.
 • Bạn cũng có thể sử dụng tuỳ chọn khởi động --output_user_root của Bazel để ghi đè thư mục cơ sở cài đặt và đầu ra mặc định. Ví dụ: bazel --output_user_root=/tmp/bazel build x/y:z.

Các đường liên kết tượng trưng cho "bazel-<workspace-name>", "bazel-out", "bazel-testlogs" và "bazel-bin" được đặt trong thư mục không gian làm việc; các đường liên kết tượng trưng này trỏ đến một số thư mục bên trong thư mục dành riêng cho mục tiêu bên trong thư mục đầu ra. Các đường liên kết tượng trưng này chỉ để thuận tiện cho người dùng vì Bazel không sử dụng chúng. Ngoài ra, bạn chỉ có thể thực hiện việc này nếu thư mục không gian làm việc có thể ghi.

Sơ đồ bố cục

Các thư mục được bố trí như sau:

<workspace-name>/             <== The workspace directory
 bazel-my-project => <...my-project>   <== Symlink to execRoot
 bazel-out => <...bin>          <== Convenience symlink to outputPath
 bazel-bin => <...bin>          <== Convenience symlink to most recent written bin dir $(BINDIR)
 bazel-testlogs => <...testlogs>     <== Convenience symlink to the test logs directory

/home/user/.cache/bazel/         <== Root for all Bazel output on a machine: outputRoot
 _bazel_$USER/              <== Top level directory for a given user depends on the user name:
                       outputUserRoot
  install/
   fba9a2c87ee9589d72889caf082f1029/  <== Hash of the Bazel install manifest: installBase
    _embedded_binaries/        <== Contains binaries and scripts unpacked from the data section of
                       the bazel executable on first run (such as helper scripts and the
                       main Java file BazelServer_deploy.jar)
  7ffd56a6e4cb724ea575aba15733d113/   <== Hash of the client's workspace directory (such as
                       /home/some-user/src/my-project): outputBase
   action_cache/            <== Action cache directory hierarchy
                       This contains the persistent record of the file
                       metadata (timestamps, and perhaps eventually also MD5
                       sums) used by the FilesystemValueChecker.
   action_outs/            <== Action output directory. This contains a file with the
                       stdout/stderr for every action from the most recent
                       bazel run that produced output.
   command.log             <== A copy of the stdout/stderr output from the most
                       recent bazel command.
   external/              <== The directory that remote repositories are
                       downloaded/symlinked into.
   server/               <== The Bazel server puts all server-related files (such
                       as socket file, logs, etc) here.
    jvm.out              <== The debugging output for the server.
   execroot/              <== The working directory for all actions. For special
                       cases such as sandboxing and remote execution, the
                       actions run in a directory that mimics execroot.
                       Implementation details, such as where the directories
                       are created, are intentionally hidden from the action.
                       All actions can access its inputs and outputs relative
                       to the execroot directory.
    <workspace-name>/         <== Working tree for the Bazel build & root of symlink forest: execRoot
     _bin/              <== Helper tools are linked from or copied to here.

     bazel-out/           <== All actual output of the build is under here: outputPath
      local_linux-fastbuild/    <== one subdirectory per unique target BuildConfiguration instance;
                       this is currently encoded
       bin/            <== Bazel outputs binaries for target configuration here: $(BINDIR)
        foo/bar/_objs/baz/    <== Object files for a cc_* rule named //foo/bar:baz
         foo/bar/baz1.o     <== Object files from source //foo/bar:baz1.cc
         other_package/other.o  <== Object files from source //other_package:other.cc
        foo/bar/baz        <== foo/bar/baz might be the artifact generated by a cc_binary named
                       //foo/bar:baz
        foo/bar/baz.runfiles/   <== The runfiles symlink farm for the //foo/bar:baz executable.
         MANIFEST
         <workspace-name>/
          ...
       genfiles/          <== Bazel puts generated source for the target configuration here:
                       $(GENDIR)
        foo/bar.h           such as foo/bar.h might be a headerfile generated by //foo:bargen
       testlogs/          <== Bazel internal test runner puts test log files here
        foo/bartest.log        such as foo/bar.log might be an output of the //foo:bartest test with
        foo/bartest.status      foo/bartest.status containing exit status of the test (such as
                       PASSED or FAILED (Exit 1), etc)
       include/          <== a tree with include symlinks, generated as needed. The
                       bazel-include symlinks point to here. This is used for
                       linkstamp stuff, etc.
      host/             <== BuildConfiguration for build host (user's workstation), for
                       building prerequisite tools, that will be used in later stages
                       of the build (ex: Protocol Compiler)
    <packages>/            <== Packages referenced in the build appear as if under a regular workspace

Bố cục của thư mục *.runfiles được ghi lại chi tiết hơn ở những nơi mà RunfilesSupport trỏ đến.

bazel clean

bazel clean thực hiện một rm -rf trên outputPath và thư mục action_cache. Thao tác này cũng sẽ xoá các đường liên kết tượng trưng không gian làm việc. Tùy chọn --expunge sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đầu ra.