ประเภทเครื่องมือ

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ประเภทข้อมูลที่อธิบายทรัพยากร Dependency ในประเภท Toolchain ที่เฉพาะเจาะจง

สำหรับสมาชิก

บังคับ

bool toolchain_type.mandatory

ประเภท Toolchain เป็นแบบบังคับหรือไม่บังคับ

toolchain_type

Label toolchain_type.toolchain_type

ประเภท Toolchain ที่จำเป็น