BazelCon 2022 מגיע בין 16 ל-17 בנובמבר לניו יורק באינטרנט. הירשמו עוד היום!
חדש: אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו ליום הקהילה ב-15 בנובמבר! פרטים ורישום.

exec_Result

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.
מבנה שמארח את התוצאה שלבמאגר_ctx.execute() . הוא מכיל את התוכן הסטנדרטי של מקור הפלט, את תוכן הסטרימינג הרגיל ואת קוד ההחזרה של הביצוע.

חברי מועדון

Return_code [קוד_החזרה]

int exec_result.return_code

קוד ההחזרה שהוחזר לאחר הפעלת התוכנית. 256 אם הזמן הקצוב לתפוגה הסתיים. הזמן שגדול מ-128 מעיד על סיום.

stderr

string exec_result.stderr

התוכן של פלט השגיאה הרגיל שהוחזר על ידי הביצוע.

stdout

string exec_result.stdout

התוכן של הפלט הסטנדרטי שהוחזר על ידי הביצוע.