Hướng dẫn dành cho Bazel: Tạo ứng dụng iOS

Hướng dẫn này đã được chuyển sang kho lưu trữ bazelbuild/rules_apple.