Đang cài đặt Bazel

Báo cáo sự cố Xem nguồn

Trang này mô tả nhiều nền tảng mà Bazel hỗ trợ và liên kết đến các gói để biết thêm thông tin chi tiết.

Bạn nên cài đặt Bazel trên Ubuntu Linux, macOSWindows bằng Bazelisk.

Bạn có thể tìm các bản phát hành hiện có của Bazel trên trang phát hành của chúng tôi.

Các gói được cộng đồng hỗ trợ

Các thành viên trong cộng đồng Bazel duy trì các gói này. Nhóm Bazel không hỗ trợ chính thức cho họ. Hãy liên hệ với nhà bảo trì gói để được hỗ trợ.

Các kiến trúc được cộng đồng hỗ trợ

Đối với các nền tảng khác, bạn có thể thử biên dịch từ nguồn.