Cài đặt Bazel

Trang này mô tả các nền tảng khác nhau mà Bazel hỗ trợ và liên kết đến các gói để biết thêm chi tiết.

Bazelisk là cách được đề xuất để cài đặt Bazel trên Ubuntu Linux, macOSWindows.

Các gói hỗ trợ cộng đồng

Các thành viên trong cộng đồng Bazel duy trì các gói này. Nhóm Bazel không chính thức hỗ trợ họ. Hãy liên hệ với bên bảo trì gói để được hỗ trợ.

Kiến trúc hỗ trợ cộng đồng

Đối với các nền tảng khác, bạn có thể thử biên soạn từ nguồn.