Cài đặt Bazel

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo sự cố Xem nguồn

Trang này mô tả các nền tảng mà Bazel hỗ trợ và liên kết đến các gói để biết thêm chi tiết.

Bạn nên dùng Bazelisk để cài đặt Bazel trên Ubuntu Linux, macOSWindows.

Các gói được cộng đồng hỗ trợ

Các thành viên trong cộng đồng Bazel sẽ duy trì những gói này. Nhóm Bazel không hỗ trợ chính thức cho họ. Hãy liên hệ với nhà bảo trì gói để được hỗ trợ.

Kiến trúc hỗ trợ cộng đồng

Đối với các nền tảng khác, bạn có thể thử biên dịch từ nguồn.