Cài đặt Bazel trên macOS

Báo cáo vấn đề Xem nguồn Nightly .

Trang này mô tả cách cài đặt Bazel trên macOS và thiết lập môi trường của bạn.

Bạn có thể cài đặt Bazel trên macOS bằng một trong các phương thức sau:

Bazel có hai tập lệnh hoàn thành. Sau khi cài đặt Bazel, bạn có thể:

Cài đặt bằng Homebrew

Bước 1: Cài đặt Homebrew trên macOS

Cài đặt Homebrew (bước một lần):

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Bước 2: Cài đặt Bazel qua Homebrew

Cài đặt gói Bazel qua Homebrew như sau:

brew install bazel

Đã hoàn tất! Bạn có thể xác nhận đã cài đặt thành công Bazel bằng cách chạy lệnh sau:

bazel --version

Sau khi cài đặt, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản Bazel mới hơn bằng lệnh sau:

brew upgrade bazel

Cài đặt bằng trình cài đặt nhị phân

Trình cài đặt nhị phân có trên trang phát hành GitHub của Bazel.

Trình cài đặt này chứa tệp nhị phân Bazel. Bạn cũng phải cài đặt một số thư viện bổ sung để Bazel hoạt động.

Bước 1: Cài đặt công cụ dòng lệnh Xcode

Nếu không có ý định sử dụng các quy tắc ios_*, bạn chỉ cần cài đặt gói công cụ dòng lệnh Xcode bằng cách sử dụng xcode-select:

xcode-select --install

Nếu không, để hỗ trợ quy tắc ios_*, bạn phải cài đặt Xcode 6.1 trở lên và cài đặt SDK iOS 8.1 trên hệ thống của mình.

Tải Xcode xuống từ App Store hoặc trang web dành cho nhà phát triển của Apple.

Sau khi cài đặt Xcode, hãy chấp nhận thoả thuận cấp phép cho tất cả người dùng bằng lệnh sau:

sudo xcodebuild -license accept

Bước 2: Tải trình cài đặt Bazel xuống

Tiếp theo, hãy tải trình cài đặt nhị phân Bazel có tên bazel-<version>-installer-darwin-x86_64.sh xuống từ trang Bản phát hành Bazel trên GitHub.

Trên macOS Catalina trở lên (macOS >= 11), do các yêu cầu mới của Apple về ký ứng dụng, bạn cần tải trình cài đặt xuống từ cửa sổ dòng lệnh bằng curl, thay thế biến phiên bản bằng phiên bản Bazel mà bạn muốn tải xuống:

export BAZEL_VERSION=5.2.0
curl -fLO "https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/$BAZEL_VERSION/bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh"

Đây là giải pháp tạm thời cho đến khi quy trình phát hành macOS hỗ trợ tính năng ký (#9304).

Bước 3: Chạy trình cài đặt

Chạy trình cài đặt Bazel như sau:

chmod +x "bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh"
./bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh --user

Cờ --user cài đặt Bazel vào thư mục $HOME/bin trên hệ thống của bạn và đặt đường dẫn .bazelrc thành $HOME/.bazelrc. Dùng lệnh --help để xem các lựa chọn cài đặt khác.

Nếu bạn sử dụng macOS Catalina trở lên (macOS >= 11) và gặp lỗi “bazel-real” không thể mở được vì không thể xác minh nhà phát triển, thì bạn cần tải lại trình cài đặt từ cửa sổ dòng lệnh bằng cách sử dụng curl làm giải pháp; xem Bước 2 ở trên.

Bước 4: Thiết lập môi trường

Nếu bạn đã chạy trình cài đặt Bazel với cờ --user như trên, thì tệp thực thi Bazel sẽ được cài đặt trong thư mục HOME/bin của bạn. Bạn nên thêm thư mục này vào đường dẫn mặc định của mình như sau:

export PATH="PATH:HOME/bin"

Bạn cũng có thể thêm lệnh này vào tệp ~/.bashrc, ~/.zshrc hoặc ~/.profile.

Đã hoàn tất! Bạn có thể xác nhận đã cài đặt thành công Bazel bằng cách chạy lệnh sau:

bazel --version

Để cập nhật lên một bản phát hành Bazel mới hơn, hãy tải xuống và cài đặt phiên bản mong muốn.