Đang cài đặt Bazel trên macOS

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Báo cáo vấn đề Xem nguồn

Trang này mô tả cách cài đặt Bazel trên macOS và thiết lập môi trường.

Bạn có thể cài đặt Bazel trên macOS bằng một trong các phương thức sau:

Bazel có 2 tập lệnh hoàn thành. Sau khi cài đặt Bazel, bạn có thể:

Cài đặt bằng trình cài đặt tệp nhị phân

Trình cài đặt tệp nhị phân có trên trang phát hành GitHub của Bazel.

Trình cài đặt chứa tệp nhị phân Bazel. Một số thư viện bổ sung cũng phải được cài đặt để Bazel hoạt động.

Bước 1: Cài đặt các công cụ dòng lệnh Xcode

Nếu không có ý định sử dụng quy tắc ios_*, bạn chỉ cần cài đặt gói công cụ dòng lệnh Xcode bằng cách sử dụng xcode-select:

xcode-select --install

Nếu không, để hỗ trợ quy tắc ios_*, bạn phải cài đặt Xcode 6.1 trở lên và cài đặt SDK iOS 8.1 trở lên trên hệ thống.

Tải Xcode xuống từ App Store hoặc trang web dành cho nhà phát triển của Apple.

Sau khi cài đặt Xcode, hãy chấp nhận thỏa thuận cấp phép cho tất cả người dùng bằng lệnh sau:

sudo xcodebuild -license accept

Bước 2: Tải trình cài đặt Bazel xuống

Tiếp theo, hãy tải trình cài đặt tệp nhị phân Bazel có tên bazel-<version>-installer-darwin-x86_64.sh qua trang phát hành của Belel trên GitHub.

Trên macOS Catalina trở lên (macOS >= 11), do các yêu cầu mới về việc ký ứng dụng của Apple, bạn cần tải trình cài đặt xuống qua thiết bị đầu cuối bằng curl, thay thế biến phiên bản bằng phiên bản Bazel mà bạn muốn tải xuống:

export BAZEL_VERSION=5.2.0
curl -fLO "https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/$BAZEL_VERSION/bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh"

Đây là một giải pháp tạm thời cho đến khi quy trình phát hành macOS hỗ trợ tính năng ký (#9304).

Bước 3: Chạy trình cài đặt

Chạy trình cài đặt Bazel như sau:

chmod +x "bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh"
./bazel-$BAZEL_VERSION-installer-darwin-x86_64.sh --user

Cờ --user cài đặt Bazel vào thư mục $HOME/bin trên hệ thống của bạn và đặt đường dẫn .bazelrc thành $HOME/.bazelrc. Hãy sử dụng lệnh --help để xem các tuỳ chọn cài đặt khác.

Nếu bạn đang sử dụng macOS Catalina trở lên (macOS >= 11) và gặp lỗi “bazel-real” không thể mở vì nhà phát triển không xác minh được, bạn cần tải lại trình cài đặt từ thiết bị đầu cuối bằng curl để khắc phục; hãy xem Bước 2 ở trên.

Bước 4: Thiết lập môi trường

Nếu bạn đã chạy trình cài đặt Bazel có cờ --user như trên, thì tệp thực thi Bazel sẽ được cài đặt trong thư mục HOME/bin. Bạn nên thêm thư mục này vào đường dẫn mặc định của mình, như sau:

export PATH="PATH:HOME/bin"

Bạn cũng có thể thêm lệnh này vào tệp ~/.bashrc, ~/.zshrc hoặc ~/.profile.

Đã hoàn tất! Bạn có thể xác nhận Bazel đã được cài đặt thành công bằng cách chạy lệnh sau:

bazel --version

Để cập nhật lên bản phát hành mới hơn của Bazel, hãy tải xuống và cài đặt phiên bản mong muốn.

Cài đặt bằng Homebrew

Bước 1: Cài đặt Homebrew trên macOS

Cài đặt Homebrew (một bước một lần):

/bin/bash -c "$(curl -fsSL \
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

Bước 2: Cài đặt Bazel qua Homebrew

Cài đặt gói Bazel qua Homebrew như sau:

brew install bazel

Đã hoàn tất! Bạn có thể xác nhận Bazel đã được cài đặt thành công bằng cách chạy lệnh sau:

bazel --version

Sau khi cài đặt, bạn có thể nâng cấp lên một phiên bản mới hơn của Bazel bằng cách sử dụng lệnh sau:

brew upgrade bazel