Cài đặt Bazel trên WNC Tumbleweed & Leap

Báo cáo vấn đề Xem nguồn Nightly .

Trang này mô tả cách cài đặt Bazel trên openSUSE Tumbleweed và Leap.

NOTE: Nhóm Bazel không chính thức duy trì dịch vụ hỗ trợ openSUSE. Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng Bazel trên openSUSE, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại bugzilla.opensuse.org.

Các gói được cung cấp cho openSUSE Tumbleweed và Leap. Bạn có thể tìm thấy tất cả các phiên bản Bazel hiện có thông qua tìm kiếm phần mềm của openSUSE.

Các lệnh bên dưới phải chạy qua sudo hoặc khi bạn đăng nhập bằng root.

Đang cài đặt Bazel trên openSUSE

Chạy các lệnh sau để cài đặt gói. Nếu cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể cài đặt thông qua gói bazelXXX cụ thể, nếu không thì chỉ cần bazel là đủ:

Để cài đặt phiên bản Bazel mới nhất, hãy chạy:

zypper install bazel

Bạn cũng có thể cài đặt một phiên bản Bazel cụ thể bằng cách chỉ định phiên bản gói bằng bazelversion. Ví dụ: để cài đặt Bazel 4.2, hãy chạy:

zypper install bazel4.2