Cài đặt Bazel trên Ubuntu

Báo cáo vấn đề Xem nguồn Nightly .

Trang này mô tả các tuỳ chọn cài đặt Bazel trên Ubuntu. Tệp này cũng cung cấp các đường liên kết đến tập lệnh hoàn thành Bazel và trình cài đặt nhị phân, nếu cần làm tuỳ chọn dự phòng (ví dụ: nếu bạn không có quyền quản trị).

Các nền tảng Ubuntu Linux được hỗ trợ:

  • 22.04 (LTS)
  • 20.04 (LTS)
  • 18.04 (LTS)

Bazel phải tương thích với các bản phát hành Ubuntu khác và Debian "stretch" trở lên nhưng chưa được thử nghiệm và không đảm bảo sẽ hoạt động.

Cài đặt Bazel trên Ubuntu bằng một trong các phương pháp sau:

Lưu ý: Đối với các hệ thống dựa trên Arm, kho lưu trữ APT không chứa bản phát hành arm64 và không có trình cài đặt nhị phân nào. Hãy sử dụng Bazelisk hoặc biên dịch từ nguồn.

Bazel có hai tập lệnh hoàn thành. Sau khi cài đặt Bazel, bạn có thể:

Sử dụng kho lưu trữ apt của Bazel

Bước 1: Thêm URI phân phối Bazel làm nguồn gói

Lưu ý: Đây là bước thiết lập một lần.

sudo apt install apt-transport-https curl gnupg -y
curl -fsSL https://bazel.build/bazel-release.pub.gpg | gpg --dearmor >bazel-archive-keyring.gpg
sudo mv bazel-archive-keyring.gpg /usr/share/keyrings
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/bazel-archive-keyring.gpg] https://storage.googleapis.com/bazel-apt stable jdk1.8" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/bazel.list

Tên thành phần "jdk1.8" chỉ được giữ lại vì các lý do cũ và không liên quan đến các phiên bản JDK được hỗ trợ hoặc đi kèm. Các bản phát hành Bazel không phụ thuộc vào phiên bản Java. Việc thay đổi tên thành phần "jdk1.8" sẽ làm hỏng người dùng hiện tại của kho lưu trữ.

Bước 2: Cài đặt và cập nhật Bazel

sudo apt update && sudo apt install bazel

Sau khi cài đặt, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản Bazel mới hơn trong các bản cập nhật hệ thống thông thường:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Gói bazel luôn cài đặt phiên bản ổn định mới nhất của Bazel. Bạn có thể cài đặt các phiên bản Bazel cũ, cụ thể ngoài phiên bản mới nhất, chẳng hạn như sau:

sudo apt install bazel-1.0.0

Thao tác này sẽ cài đặt Bazel 1.0.0 dưới dạng /usr/bin/bazel-1.0.0 trên hệ thống của bạn. Cách này có thể hữu ích nếu bạn cần một phiên bản Bazel cụ thể để tạo dự án, chẳng hạn như vì phiên bản này sử dụng tệp .bazelversion để nêu rõ phiên bản Bazel nên tạo.

Nếu muốn, bạn có thể đặt bazel thành một phiên bản cụ thể bằng cách tạo một đường liên kết tượng trưng:

sudo ln -s /usr/bin/bazel-1.0.0 /usr/bin/bazel
bazel --version  # 1.0.0

Bước 3: Cài đặt JDK (không bắt buộc)

Bazel bao gồm một JRE riêng tư, được đóng gói dưới dạng thời gian chạy và không yêu cầu bạn cài đặt bất kỳ phiên bản Java cụ thể nào.

Tuy nhiên, nếu muốn xây dựng mã Java bằng Bazel, bạn phải cài đặt JDK.

sudo apt install default-jdk

Sử dụng trình cài đặt nhị phân

Thông thường, bạn nên sử dụng kho lưu trữ apt, nhưng trình cài đặt nhị phân có thể hữu ích nếu bạn không có quyền quản trị trên máy hoặc không thể thêm kho lưu trữ tuỳ chỉnh.

Bạn có thể tải xuống trình cài đặt nhị phân từ trang phát hành GitHub của Bazel.

Trình cài đặt này chứa tệp nhị phân Bazel và trích xuất tệp này vào thư mục $HOME/bin. Bạn phải cài đặt một số thư viện bổ sung theo cách thủ công để Bazel hoạt động.

Bước 1: Cài đặt các gói bắt buộc

Bazel cần một trình biên dịch C++ và giải nén / zip để hoạt động:

sudo apt install g++ unzip zip

Nếu bạn muốn xây dựng mã Java bằng Bazel, hãy cài đặt JDK:

sudo apt-get install default-jdk

Bước 2: Chạy trình cài đặt

Tiếp theo, hãy tải trình cài đặt nhị phân Bazel có tên bazel-version-installer-linux-x86_64.sh xuống từ trang phát hành Bazel trên GitHub.

Hãy chạy như sau:

chmod +x bazel-version-installer-linux-x86_64.sh
./bazel-version-installer-linux-x86_64.sh --user

Cờ --user cài đặt Bazel vào thư mục $HOME/bin trên hệ thống của bạn và đặt đường dẫn .bazelrc thành $HOME/.bazelrc. Dùng lệnh --help để xem các lựa chọn cài đặt khác.

Bước 3: Thiết lập môi trường

Nếu bạn đã chạy trình cài đặt Bazel với cờ --user như trên, thì tệp thực thi Bazel sẽ được cài đặt trong thư mục $HOME/bin của bạn. Bạn nên thêm thư mục này vào đường dẫn mặc định của mình như sau:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

Bạn cũng có thể thêm lệnh này vào tệp ~/.bashrc hoặc ~/.zshrc để lưu trữ vĩnh viễn.

Sử dụng vùng chứa Bazel Docker

Chúng tôi xuất bản vùng chứa Docker trong đó Bazel được cài đặt cho từng phiên bản Bazel tại gcr.io/bazel-public/bazel. Bạn có thể sử dụng vùng chứa Docker như sau:

$ docker pull gcr.io/bazel-public/bazel:<bazel version>

Vùng chứa Docker được xây dựng theo các bước này.