รุ่น Dotted

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ค่าที่แสดงถึงเวอร์ชันที่มีคอมโพเนนต์หลายรายการโดยคั่นด้วยจุด เช่น 1.2.3.4

สำหรับสมาชิก

compare_to

int DottedVersion.compare_to(other)

เปรียบเทียบตามองค์ประกอบของเวอร์ชันที่ไม่ตรงกันที่สำคัญที่สุด (ลำดับแรก) ตัวอย่างเช่น 1.2.3 < 1.2.4

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
other DottedVersion; required
เวอร์ชันที่มีจุดอีก 1 จุด