บริบทของกลุ่ม

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริหาร

สำหรับสมาชิก

Toolchain

ToolchainContext ExecGroupContext.toolchains

ต้องใช้เครื่องมือเชนสำหรับกลุ่มผู้บริหารนี้