เครื่องมือเชนข้อความ

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

มี Toolchain ที่มีให้ใช้งานสำหรับกลุ่มผู้บริหารเฉพาะได้ เข้าถึงเป้าหมาย Toolchain ได้โดยการจัดทำดัชนีด้วยประเภท Toolchain เช่น ctx.toolchains["//pkg:my_toolchain_type"] หาก Toolchain เป็นแบบไม่บังคับและไม่มีการแก้ไข Toolchain จะแสดง None