ที่เก็บกฎ

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ค่าที่เรียกใช้ได้ซึ่งอาจเรียกใช้ระหว่างการประเมินไฟล์ WORKSPACE หรือภายในฟังก์ชันการใช้งานของส่วนขยายโมดูลเพื่อสร้างอินสแตนซ์และแสดงผลกฎที่เก็บ