ประเภทในตัว

รายงานปัญหา Nightly

ส่วนนี้จะแสดงประเภทของออบเจ็กต์ Starlark โดยมีข้อยกเว้นบางประการ ชื่อประเภทเหล่านี้ไม่ใช่สัญลักษณ์ Starlark ที่ถูกต้อง ซึ่งอาจได้มาจากวิธีการต่างๆ