tuple

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

ประเภท Tuple ในตัว ตัวอย่างนิพจน์ Tuple มีดังนี้
x = (1, 2, 3)
คุณเข้าถึงองค์ประกอบได้โดยใช้การจัดทำดัชนี (เริ่มตั้งแต่ 0):
e = x[1]  # e == 2
รายการรองรับโอเปอเรเตอร์ + เพื่อเชื่อมองค์ประกอบ 2 รายการเข้าด้วยกัน ตัวอย่าง:
x = (1, 2) + (3, 4)  # x == (1, 2, 3, 4)
x = ("a", "b")
x += ("c",)      # x == ("a", "b", "c")
Tuples รองรับการดำเนินการ Slice คล้ายกับรายการ
('a', 'b', 'c', 'd')[1:3]  # ('b', 'c')
('a', 'b', 'c', 'd')[::2] # ('a', 'c')
('a', 'b', 'c', 'd')[3:0:-1] # ('d', 'c', 'b')
Tuples จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่รองรับ x[1] = "a"