platform

รายงานปัญหา ดูแหล่งที่มา Nightly

การกำหนดค่าแพลตฟอร์ม

สำหรับสมาชิก

host_platform

Label platform.host_platform

แพลตฟอร์มโฮสต์ปัจจุบัน

platform

Label platform.platform

แพลตฟอร์มเป้าหมายปัจจุบัน